GDPR

Informacije o obdelavi podatkov v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

Pravno obvestilo za uporabnike storitev – Izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov : MASERSTVO MAJCEN , Mladen Majcen s.p.

Sedež izvajanja dejavnosti/ podjetja: BREZOVICA 70, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE

Zakoniti zastopnik za upravljalca: MLADEN MAJCEN

Ob uporabi naših storitev nam zaupate svoje osebne podatke. Zavedamo se, da je to velika  odgovornost, zato posvečamo zaščiti vaših osebnih podatkov veliko pozornost ter vam obenem omogočamo nadzor nad njimi.

1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave osebnih podatkov

MASERSTVO MAJCEN kot upravljavec osebnih podatkov sam ali s pomočjo pogodbenih obdelovalcev zbira, hrani in obdeluje osebne podatke v okviru izvajanja dejavnosti in sicer za namene obravnave strank ter vzpostavljanja stika s strankami in strankami ob naročanju na termin. Osebne podatke posameznikov zbiramo, hranimo in obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/). Osebne podatke posameznikov zbiramo na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi našega zakonitega interesa.

MASERSTVO MAJCEN kot upravljalec osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov (30. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov - GDPR), v katerih opredeljuje namen zbiranja osebnih podatkov, vrste osebnih podatkov, informacijo o razkritju osebnih podatkov tretjim osebam, rok hrambe, splošen opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov (32.čl. GDPR).

2. Zbirka osnovne zdravstvene dokumentacije

Temeljno zbirko vodimo z namenom obravnave strank. Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je Zakon - ZZPPZ (Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/0047/15 in 31/18 ).

Vrste osebnih podatkov zbirke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov. Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v države izven EU.

Obdobje hrambe za zbirke osebnih podatkov osnovne dokumentacije je 15 let. V skladu s predpisi s področja zdravstva (Zakon o zdravstveni dejavnosti - ZZDej, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva - ZZPPZ in nekateri podzakonski akti) smo za hrambo dokumentacije zadolženi izvajalci storitev. V kolikor bi prenehali nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke osebnih podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno zbrisali.

Tehnični in organizacijski varnostni ukrepi varovanja zbranih osebnih podatkov obsegajo organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, ter nepooblaščeno obdelavo. Ukrepi vsebujejo varovanje prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke ter varovanje strojne in programske opreme.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov. V primeru, da bi želeli obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o drugem namenu in ga zaprosili za osebno pisno privolitev.

3. Pravice posameznika

Posamezniki imajo vse pravice, do katerih so upravičeni na podlagi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov: pravico vedeti, do popravka, do omejitve obdelave, do ugovora, do dostopa, do izbrisa, do prenosa in pravice v odnosu do avtomatske obdelave podatkov, pri čemer pa ta pravica posameznika ne sme biti v nasprotju z določili druge zakonodaje.

Vsak posameznik lahko v primeru, če misli, da so mu kršene pravice z naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si).

 

V MASERSTVU MAJCEN spoštujemo vašo zasebnost in v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljamo, da le tisti zaposleni in naši pogodbeni obdelovalci, ki so za to pooblaščeni in imajo z nami pisni pogodbeni odnos, lahko zbirajo, hranijo in obdelujejo vaše osebne podatke. Vsi zaposleni delavci smo dolžni varovati podatke o stanju posameznika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. Pri opravljanju dejavnosti izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v MASERSTVU MAJCEN , se lahko obrnete na e- naslov: maserstvo.majcen@gmail.com .

 

Mladen Majcen

Šmarješke Toplice, 25.5.2018