MASERSTVO MAJCEN

 

Vsem, ki imate težave s hrbtenico, mišicami, oteklinami ali čim drugim, vam lahko v našem Maserstvu Majcen pomagamo z različnimi  storitvami do boljšega zdravja in počutja.

Ročna masaža je primerna terapija pri splošni utrujenosti, bolečinah v hrbtenici in mišicah ter preobremenjenosti. Z njo dosežemo splošno sprostitev organizma, boljšo cirkulacijo mišic in kože. Z ročno limfno drenažo zmanjšujemo limfedeme - otekline, nastale po različnih operacijah ali poškodbah.

GDPR

 

 

Iformacije o obdelavi podatkov v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

 

Pravno obvestilo za uporabnike storitev – Izjava o varstvu osebnih podatkov

 

 

 

Upravljalec osebnih podatkov : MASERSTVO MAJCEN , Mladen Majcen s.p.

Sedež izvajanja dejavnosti/ podjetja: BREZOVICA 70, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE

Zakoniti zastopnik za upravljalca: MLADEN MAJCEN

 

 

Ob uporabi naših storitev nam zaupate svoje osebne podatke. Zavedamo se, da je to velika odgovornost, zato posvečamo zaščiti

vaših osebnih podatkov veliko pozornost ter vam obenem omogočamo nadzor nad njimi.

 

 

  1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave osebnih podatkov

 

 

MASERSTVO MAJCEN kot upravljavec osebnih podatkov sam ali s pomočjo pogodbenih obdelovalcev zbira, hrani in obdeluje

osebne podatke v okviru izvajanja dejavnosti in sicer za namene obravnave strank ter vzpostavljanja stika s strankami in strankami

ob naročanju na termin. Osebne podatke posameznikov zbiramo, hranimo in obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo

o varstvu osebnih podatkov (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/).

Osebne podatke posameznikov zbiramo na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi našega zakonitega interesa.

 

 

 

MASERSTVO MAJCEN kot upravljalec osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov vodi

evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov (30. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov - GDPR), v katerih opredeljuje

namen zbiranja osebnih podatkov, vrste osebnih podatkov, informacijo o razkritju osebnih podatkov tretjim osebam, rok hrambe,

splošen opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov (32.čl. GDPR).

 

 

  1. Zbirka osnovne zdravstvene dokumentacije

 

 

Temeljno zbirko vodimo z namenom obravnave strank.

Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je Zakon - ZZPPZ (Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni

list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18 ) .

 

Vrste osebnih podatkov zbirke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov.

 

 

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v države izven EU.

 

 

Obdobje hrambe za zbirke osebnih podatkov osnovne dokumentacije je 15 let.

V skladu s predpisi s področja zdravstva (Zakon o zdravstveni dejavnosti - ZZDej, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem

zavarovanju - ZZVZZ, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva - ZZPPZ in nekateri podzakonski akti) smo za

hrambo dokumentacije zadolženi izvajalci storitev. V kolikor bi prenehali nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne

podatke, bomo zbirke osebnih podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno zbrisali.

 

 

Tehnični in organizacijski varnostni ukrepi varovanja zbranih osebnih podatkov obsegajo organizacijske, tehnične in logistično-

tehnične postopke ter ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje

podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, ter nepooblaščeno obdelavo.

Ukrepi vsebujejo varovanje prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke ter varovanje strojne in programske

opreme.

 

 

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam. V izjemnih

primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali

uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

V primeru, da bi želeli obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo

posamezniku pred nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o drugem namenu in ga zaprosili za osebno pisno privolitev.

 

 

  1. Pravice posameznika

 

 

Posamezniki imajo vse pravice, do katerih so upravičeni na podlagi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov: pravico

vedeti, do popravka, do omejitve obdelave, do ugovora, do dostopa, do izbrisa, do prenosa in pravice v odnosu do avtomatske

obdelave podatkov, pri čemer pa ta pravica posameznika ne sme biti v nasprotju z določili druge zakonodaje.

 

Vsak posameznik lahko v primeru, če misli, da so mu kršene pravice z naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo

pri nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec,

Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si).

 

 

V MASERSTVU MAJCEN spoštujemo vašo zasebnost in v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljamo, da le tisti zaposleni in naši

pogodbeni obdelovalci, ki so za to pooblaščeni in imajo z nami pisni pogodbeni odnos, lahko zbirajo, hranijo in obdelujejo vaše

osebne podatke. Vsi zaposleni delavci smo dolžni varovati podatke o stanju posameznika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah

tega stanja.

Pri opravljanju dejavnosti izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

 

 

V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v MASERSTVU MAJCEN , se lahko obrnete na e- naslov: maserstvo.majcen@gmail.com .

 

                                                                                                        Mladen Majcen

Šmarješke Toplice, 25.5.2018