Čakalne dobe

Spoštovani!

Z dne 21.1.2018 je začel veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A).

Napotna listina je nov naziv za dosedanji DELOVNI NALOG ZA FIZIOTERAPIJO, za katerega novela zakona uvaja novo stopnjo nujnosti "zelo hitro".

Naj vas opozorimo, da morate vse napotne listine pravočasno predložiti izvajalcem zdravstvene dejavnosti v za to določenih rokih, sicer postanejo neveljavne. Zato boste morali ponovno obiskati vašega predpisovalca napotne listine (zdravnika), da bo izdal novo listino - delovni nalog za fizioterapijo, če bo ocenil, da je to še utemeljeno oz. potrebno.

 • stopnja nujnosti  "NUJNO"         - napotno listino morate predložiti še isti dan oz. najpozneje v 24.urah
 • stopnja nujnosti  "ZELO HITRO"        - napotno listino morate predložiti v 5 dneh od izdaje
 • stopnja nujnosti  "HITRO" ali " REDNO"   - napotno listino morate predložiti v 14 dneh od izdaje

Glede na spremembe in dopolnitve Zakona o pacientovih pravicah so pričele veljati tudi novosti o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezno vrsto zdravstvenih storitev in sicer:

 • ZELO HITRO  - obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 14 dneh od predložitve listine
 • HITRO          - obravnava  pacienta naj bi bila prej kot  v 3 mesecih (90 dni)
 • REDNO         - obravnava  pacienta naj bi bila prej kot v 6 mesech (120 dni)

 

***************************************************************************************************************************************************************************************************

V FIZIOTERAPIJI MAJCEN presegamo najdaljše dopustne čakalne dobe zaradi velikega števila čakajočih pacientov.

Trenutno naročamo paciente z DN za FT:

 • ZELO HITRO  - JUNIJ 2018
 • HITRO          - SEPTEMBER 2018
 • REDNO         - NOVEMBER  2018

 

Zato pacientom posredujemo informacije o ostalih izvajalcih zdravstvenih storitev, seznanimo jih z možnostmi in načini pridobivanja informacij o  terminih pri drugem izvajalcu.

Pri pacientih, kateri se kljub preseganju najdaljše dopustne čakalne dobe želijo uvrstiti v čakalni seznam v Fizioterapiji Majcen, ustrezno označimo, da je bil pacient obveščen o možnosti izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu znotraj dopustne čakalne dobe.

 

NAROČANJE Z DELOVNIM NALOGOM za FIZIOTERAPIJO (DN za FT)

Pacienti se lahko naročijo na naslednje načine:

 • osebno na sedežu Fizioterapije Majcen v ordinacijskem času s predložitvijo že izdanega in še veljavnega DN za FT
 • po telefonu 07 / 30 73 659 , gsm 040 414 525  - pridobitev informacij glede čakalne dobe in možnih terminov
 • po e-pošti na naslov fth.majcen@gmail.com - samo informativno, ker rezervacija termina ob že izdanem DN za FT ni možna

 

Pacienti morajo DN za FT pravočasno prinesti osebno ali poslati po pošti, kar se ustrezno zabeleži. Ob tem morajo biti pozorni, da bo bila napotna listina dostavljena pravočasno, sicer postane neveljavna.

 

SPREMEMBA TERMINA IN ODJAVA IZ FIZIOTERAPIJE

Če pacient želi spremeniti že določen termin, lahko to stori najpozneje 10 dni pred začetkom terapije samo v PISNI OBLIKI brez navajanja razlogov odjave ali spremembe in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.

Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacietovih objektivnih razlogov, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno ( npr: nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana ; nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod na termin ali izvedbo fizioterapije ; smrt ožjega družinskega člana pacienta). V tem primeru se pacientu določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti.

Po poteki 30 dni od že določenega termina za FT odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov. Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati.

Če je pacient neopravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri istem izvajalcu znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten.

Vsi pisni dopisi se arhivirajo pri nas.

V primeru trajne odpovedi oz. odjave vam DN za FT vrnemo po pošti, kopijo DN za FT in vašo dopis odjave se arhivira pri nas.

Odgovorna oseba za vodenje čakalne knjige sem RENATA MAJCEN.

Samoplačnike naročamo na terapijo po dogovoru oz. izven ordinacijskega časa.

 

Datum spremembe: 22.3.2018

Zastopnica pacijentovih pravic

Ime in priimek: